Regulamin

Regulamin serwisu Youmoto.pl

Art. 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę GoldWebs Hubert Zawadzki na rzecz Ogłoszeniodawców usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących branży kamieniarskiej, budowlanej i pogrzebowej oraz dziedzin pokrewnych.
 2. Serwis youmoto.pl jest dostępny na stronie internetowej youmoto.pl również w wersji mobilnej. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności systemu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Operator – Hubert Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GoldWebs Hubert Zawadzki z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, przy ul. Wrzosowej 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:7311891594 oraz numer REGON:380182200
 2. Serwis youmoto.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą youmoto.pl prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących samochodów osobowych i innych pojazdów motorowych, dostępny w domenie internetowej youmoto.pl
 3. Użytkownik – Ogłoszeniodawca oraz każdy użytkownik Internetu korzystający z Serwisu
 4. Ogłoszenie – sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące samochodu lub innego pojazdu motorowego, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w z związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z Operatorem umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie. Postanowienia Regulaminu dotyczące Ogłoszeniodawcy stosuje się odpowiednio do Użytkownika, który zawarł z Operatorem umowę o emisję reklamy w Serwisie.
 6. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny w Serwisie youmoto.pl utworzony na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę adres email.
 7. Cennik – zestawienie ustalonych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu youmoto.pl zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jej integralną część
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin

Art. 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonych do niego zdjęć powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd w szczególności, co do najważniejszych cech produktu, zakresu świadczonej usługi i parametrów związanych z ceną przedmiotu Ogłoszenia.
 2. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie dostępne są dla wszystkich Użytkowników.
 3. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości do danego Ogłoszeniodawcy na adres email przypisany do jego Konta.
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu lub usługi. Ten sam przedmiot lub usługa, w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Ogłoszeniodawcę.
 5. Do Ogłoszenia mogą zostać załączone zdjęcia i filmy z zewnętrznego portalu youtube.pl. Zamieszczenie zdjęcia nie wpływa na pozycjonowanie Ogłoszenia w Serwisie.
 6. Ogłoszenie jest emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści i oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich.
 8. Ogłoszeniodawca emitując Ogłoszenie w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego publikację w materiałach reklamowych Operatora.
 9. Operator chroni dane Użytkowników Serwisu zgodnie polityką prywatności określoną poniżej Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
 10. Elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu youmoto.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora i korzystają z ochrony prawnej.
 11. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Serwisie wymaga każdorazowo wyraźnej zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani interesów Operatora. Zabronione jest gromadzenie i przetwarzanie danych oraz innych informacji udostępnionych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.

Art. 4 Założenie konta

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta.
 2. Na podany podczas rejestracji adres email zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji w Serwisie.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 4. Dostęp do Konta Ogłoszeniodawca uzyskuje po zalogowaniu w Serwisie (tj. podaniu adresu e-mail lub loginu oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem, wyborem pakietu emisyjnego Ogłoszeń (zakupem pakietu) i edycją ogłoszeń może dokonywać jedynie zalogowany Ogłoszeniodawca.
 5. Aktywacja wybranego pakietu emisyjnego (zakup pakietu emisyjnego) w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 6. W przypadku korzystania przez Użytkownika z bezpłatnych promocyjnych usług Operatora, postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Zakładając Konto Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres email wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.
 8. Ogłoszeniodawca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Ogłoszeniodawca może skorzystać, określone są w dziale Odstąpienie od umowy poniżej Regulaminu.

Art. 5 Zamieszczanie i edycja ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie youmoto.pl wymaga wypełnienia przez Ogłoszeniodawcę formularza ogłoszeniowego (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), wyboru jednego z dostępnych pakietów emisyjnych oraz publikację Ogłoszenia.
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji przez Operatora, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od jego publikacji.
 3. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto.
 4. Za pomocą formularza, Ogłoszeniodawca może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia produktu lub propozycji wykonania usługi (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), link prowadzący do strony internetowej z wgranym filmem prezentującym produkt lub sposób wykonania usługi, a także wybrać dodatkowe usługi promocji – wyróżniania Ogłoszenia.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca może modyfikować treść Ogłoszenia lub usunąć Ogłoszenie. Każda zmiana treści Ogłoszenia wymagają aktywacji przez Operatora, która nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od publikacji zmodyfikowanego Ogłoszenia.

Art. 6 Wyróżnianie ogłoszeń

 1. W przypadku skorzystania przez Ogłoszeniodawcę z płatnych pakietów emisyjnych Ogłoszenie może być wyróżnione (promowane) w ramach Serwisu.
 2. W zależności od zakresu wybranych usług (rodzaju wybranego pakietu emisyjnego), Ogłoszeniodawca może wyróżnić określoną ilość publikowanych Ogłoszeń, którą szczegółowo określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Usługa wyróżnienia ogłoszenia polega na:
  • wyświetlaniu ogłoszenia rotacyjnie w tzw. sekcji Wyróżnione na stronie kupna pakietów
  • wyświetlaniu ogłoszenia w tzw. sekcji Wyróżnione na podstronach Serwisu
  • oznaczeniu wyróżnionego Ogłoszenia przez zamieszczenie na zdjęciu załączonym do Ogłoszenia zielonego paska z napisem „WYRÓŻNIONE”

Art. 7 Reklama

 1. W ramach Serwisu każdy Użytkownik może zamieścić reklamę produktów i usług związanych z branżą motoryzacyjną oraz dziedzinami pokrewnymi.
 2. Zamieszczenie reklamy nie wymaga założenia Konta w Serwisie.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy, która w jego cenie pozostaje bez związku z charakterem Serwisu.
 4. Reklama może być emitowana w Serwisie w formie i przez czas określony w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Zamieszczenie reklamy w Serwisie wymaga wypełnienie formularza zgłoszenia reklamy w zakładce Reklama (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) i każdorazowej akceptacji jego treści przez Operatora. W przypadku przyjęcia przez Operatora reklamy do emisji, Użytkownik na adres email podany w formularzu otrzyma fakturę (faktura pro forma) za usługę.
 6. Emisja reklamy w Serwisie nastąpi niezwłocznie po opłaceniu faktury, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty. Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości email o rozpoczęciu emisji reklamy w Serwisie.
 7. Operator nie wykonuje projektu reklamy w ramach świadczonej usługi.

Art. 8 Opłaty

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu, są odpłatne i wymagają aktywacji wybranego przez Użytkownika pakietu emisyjnego (zakupu pakietu) lub zapłaty faktury (emisja reklamy).
 2. Wysokość opłat za usługi określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W celach promocji Serwisu Operator może oferować usługę bezpłatnego pakietu emisyjnego Ogłoszeń lub bezpłatną emisję reklamy. Operator może również, oferować usługi w obniżonej cenie, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Aktywacji pakietu emisyjnego (zakupu pakietu emisyjnego) w Serwisie można dokonać:
  • przelewem online za pośrednictwem usługi Przelewy 24 tj. w drodze płatności elektronicznej obsługiwanej przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935
  • przelewem tradycyjnym
 5. Aktywacja wybranego przez Użytkownika pakietu emisyjnego następuje:
  • w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez DialCom24 Sp z o.o – z chwilą zaksięgowania wpłaty;
  • w przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie – z chwilą uznania rachunku Operatora;
 6. Z chwilą aktywacji pakietu, będzie on widoczny na Koncie Użytkownika.
 7. Opłaty z tytuł emisji reklamy w Serwisie (zapłaty faktury) można dokonać tylko przelewem tradycyjnym.

Art. 9 Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Ogłoszeniodawcom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w Regulaminie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte niewykonanie przez Użytkowników umów, do których zawarcia doszło w związku z emisją Ogłoszenia.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów i poziom profesjonalizmu świadczonych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ogłoszeniodawców, a także zdolność sprzedających/usługodawców oraz kupujących do skutecznego zawarcia umowy i jej wykonania. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za niewywiązywanie się przez Ogłoszeniodawców z obowiązków z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane, w szczególności publikowanie Ogłoszenia zawierającego w swojej treści: propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), zapytanie o świadczenie usług, istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź świadczonej usługi.
 5. Każdy z Użytkowników, ma prawo zgłoszenia naruszenia Regulaminu za pośrednictwem formularza publikowanego na stronie Serwisu.
 6. W razie stwierdzenia, że doszło do naruszenia Regulaminu, Operator podejmie stosowne działania zmierzające do jego usunięcia, z zastrzeżeniem prawa do usunięcia Ogłoszenia zawierającego treści naruszające Regulamin lub blokady Konta Ogłoszeniodawcy.
 7. Operator, w celu zwiększenia skuteczności Ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów Ogłoszenia, w szczególności do zmiany kategorii Ogłoszenia.
 8. Operator ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające obowiązujące przepisy prawa,
  • naruszające dobre obyczaje, normy moralno-etyczne, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • wprowadzające w błąd
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, nieprawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatora.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia zmieszczonym w Serwisie.

Art. 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Ogłoszeniodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji email na adres: biuro@youmoto.pl lub listownie w formie listu poleconego przesłanego na adres: GoldWebs Hubert Zawadzki ul. Wrzosowa 17, 95-200 Pabianice, z dopiskiem „Reklamacja youmoto.pl”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Ogłoszeniodawcy przypisany do Konta, numer Ogłoszenia (ID Ogłoszenia), którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Ogłoszeniodawcy związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Ogłoszeniodawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Ogłoszeniodawca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres email przypisany do Konta.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Ogłoszeniodawcę rachunek bankowy. Jeżeli Operator wystawił Ogłoszeniodawcy na jego żądanie fakturę, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Ogłoszeniodawcę otrzymania faktury korygującej.
 6. Postępowanie reklamacyjne stosuje się wprost do reklamacji usługi emisji reklamy świadczonej przez Operatora.

Art. 11 Czas trwania umowy

 1. Świadczenie przez Operatora usług emisji Ogłoszeń ma charakter bezterminowy. Każda ze stron (Operator lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenia na adres email: biuro@youmoto.pl. lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: GoldWebs Hubert Zawadzki ul. Wrzosowa 17
 2. Świadczenie przez Operatora usług emisji reklamy ma charakter terminowy.
 3. Oświadczenia Operatora będzie uważać się za prawidłowo dokonane, jeżeli zostaną wysłane na adres email Ogłoszeniodawcy służący do rejestracji Konta w Serwisie.
 4. Niezależnie od prawa wypowiedzenia umowy, Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie zażądać od Operatora usunięcia Konta i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie na adres email: biuro@youmoto.pl. Żądanie usunięcie Konta jest równoznaczne z zaprzestaniem emisji Ogłoszenia, a Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystaną część pakietu emisyjnego i niewykorzystane pakiety emisyjne.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i usunięcia Konta Ogłoszeniodawcy, który nie przestrzega postanowień Regulaminu. W takim przypadku Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystaną część pakietu emisyjnego (niewykorzystany czas emisji lub niewyemitowane ogłoszenia) i niewykorzystane pakiety emisyjne.
 6. Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy stosuje się odpowiednio do świadczenia przez Operatora usługi emisji reklamy. Oświadczenia Operatora będzie uważać się za prawidłowo dokonane, jeżeli zostaną wysłane na adres email Użytkownika podany w formularzu zgłoszenia reklamy.

Art. 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie youmoto.pl, w zakładce Regulamin, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres email Użytkownika w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa, a także na każde zgłoszone żądanie Użytkownika.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, jednakże nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia publikacji zmian.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Operator będzie dążył do rozwiązani wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczonymi przez niego usługami w drodze negocjacji. W razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, sądem właściwym miejscowo będzie sąd według siedziby Operatora.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1

Cennik  


Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość z Operatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien przesłać Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres email: biuro@youmoto.pl lub listownie na adres siedziby Operatora. Wzór oświadczenia zamieszczony poniżej.
 3. Do zachowania terminu konieczne jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przed ww. terminem.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Operator zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności.
 5. Jeżeli Konsument dokonał publikacji ogłoszenia w ramach płatnego pakietu emisyjnego przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu usługi wykonanej przez Operatora do chwili, kiedy Operator otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.  

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Tel.: +48 505 741 236