Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zespół Serwisu youmoto.pl szanuje prywatność wszystkich Użytkowników Serwisu i dba o ochronę ich danych osobowych. Niniejszy dokument informuje o tym w jaki sposób i dla jakich celów przetwarzane są dane osobowe Użytkowników Serwisu oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej – Administrator) jest Hubert Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GoldWebs Hubert Zawadzki z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, przy ul. Wrzosowej 17.
 2. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 2. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.
 3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości email na adres: biuro@youmoto.pl, listownie na adres siedziby Administratora, lub telefonicznie pod numerem: +48 505 741 236.
 4. Dla zapewnienia poufności danych osobowych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadnia. Administrator podejmuje również niezbędne działania, by podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  • w celach marketingowych Administratora, które mogą polegać m.in. na: wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych – reklam – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Aktywność użytkownika w serwisie internetowym Administratora, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych – programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Sesja, którą przeglądarka internetowa użytkownika nawiązuje z serwerami Administratora od momentu zalogowania do wylogowania z serwisu internetowego chroniona jest przy pomocy protokołu SSL, co oznacza, że wszelkie dane, w tym dane osobowe, przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowanie).
 8. Administrator korzysta z plików cookies, które są małymi plikami tekstowymi instalowanymi na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
 10. Aplikacja mobilna udostępniona przez Administratora, może wykorzystywać dane o lokalizacji urządzenia użytkownika (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.), które Administrator przetwarza, w szczególności w celu dostarczenia użytkownikowi mapy ze wskazaniem lokalizacji przedmiotu Ogłoszenia.
 11. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez udzielenie aplikacji mobilnej lub przeglądarce internetowej dostępu do danych o lokalizacji
 12. W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty email lub listownie na adres siedziby Administratora, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.
 13. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.
 14. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wymagającym przetwarzania danych osobowych, Administrator może ujawnić dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe.
 15. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 16. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 17. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  • prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu; – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wnioski w zakresie realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych należy składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: biuro@youmoto.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora. Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku udzieli odpowiedzi na zgłoszenie, a w razie konieczności przedłużenia terminu do jego rozpatrzenia, poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź udzielana jest listownie, chyba że wniosek został złożony drogą mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
 3. Osoba, której dane dotyczą i która jest zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu może samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych, korzystając z Konta na Serwisie Administratora.
 4. Postępowanie w sprawie składanych wniosków w zakresie realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych jest nieodpłatne. Administrator ma prawo żądania opłaty jedynie w przypadku: zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna) lub zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych. Każdorazowo opłata naliczana będzie indywidualnie z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów jakie poniósł Administrator w związku z realizacją wniosku.
 5. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie potrzeby.

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Tel.: +48 505 741 236